Organizare concurs pentru ocuparea postului de referent

Casa de Cultură a municipiului Codlea, jud. Brasov,  anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual, în perioada 15-17.03.2017,  la sediul  Casei de Cultura Codlea, str. Lunga nr. 111, după cum urmează:

 1. Referent – Casa de Cultură.

Conditii de participare:

– Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca un candidat la concurs sunt urmatoarele:

 1. are cetaţenia română, cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene;
 2. cunoaşte limba română, scris vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra staului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturăcu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

– Conditii specifice:

Pentru postul de referent:

-studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– cunostinte operare PC- nivel mediu.

Bibliografie pentru postul  de referent:

 1. OUG nr.118/21.12.2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale;

2.Ordinul nr.2193/17.03.2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale;

3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:  

Condiţii de desfăşurareSelectarea dosarelor de înscriereProba scrisăInterviu/proba practica pentru candidaţii admişi la proba scrisa
Data09.03.201715.03.201717.03.2017
Ora13,0011,0011,00
LoculCasa de Cultura a municipiului CodleaCasa de Cultura a municipiului CodleaCasa de Cultura a municipiului Codlea

Data limita de depunere a dosarelor de participare la concurs este 07.03.2017, la sediul Casa de Cultura a municipiului Codlea.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune la Casa de Cultura a municipiului Codlea, un dosar care va conţine următoarele documente :

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre secretarul comisiei de concurs.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Casa de Cultura a municipiului Codlea  sau la telefon 0268/251950,

Distribuie cunostintelor!