Concurs proiecte de management pentru ocuparea postului de manager Casa de Cultură a Municipiului Codlea

Primaria Municipiului Codlea organizeaza, la sediul sau din str.Lunga nr.33, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea nr.269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului Ministerului Culturii nr.2799 / 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proicte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Casa de Cultura a Municipiului Codlea.

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale U. E ;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) intruneste conditiile de studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta in domeniul de activitate al institutiei ( cultural, umaniste, juridice, management ).

– Domeniul fundamental – Stiinte umaniste si arte ; Domeniul de licenta  – Arte; Studii culturale; Filologie, Limba si literatura, Istorie, Muzica, Stiinte juridice, Management,  conform prevederilor H.G. nr.376 /2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/ programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul 2016-2017;

d) are vechime in specialitatea studiilor , mentionate la lit. c), de  minimum  3 ani;

e) are experienta in domeniul activitatii manageriale de minimum 3 ani .

f) nu a suferit condamnari penale si civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g) nu i-a incetat contractul individual de munca , raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile.

Concursul se organizeaza conform prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si de solutionare a contestatiilor, elaborat in temeiul Ordonantei de Urgenta nr.189/2008 privind managementul institutiilor de cultura, aprobata prin Legea 269/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului Ministerului Culturii nr.2799 / 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.61/24.04.2017dupa cum urmeaza:

1) 11.09.2017 aducerea la cunoştinţa publică a :

– condiţiilor de participare la concurs,

– caietul de obiective,

– bibliografiei,

– regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management,

– datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management si desfăşurarea etapelor concursului;

212.10.2017, ora 12°°:data limita de depunere a proiectelor de management si a dosarelor de concurs de  către candidaţi;

3)  16-17.10.2017, selectia dosarelor ;

4)  18.10.2017, anuntarea candidatilor privind selectia dosarelor,

5)  19.10.2017- 01.11.2017, analiza proiectelor de management – prima etapa;

6)  In termen de 24 de ore de la incheierea primei etape si afisarea acesteia la sediul Primariei Municipiului Codlea,

7)  03.11.2017, sustinerea proiectelor de management in cadrul unui interviu – a doua etapa:

8)  In termen de 24 de ore de la incheierea celei de a doua etapa si afisarea acesteia la sediul Primariei Municipiului Codlea,

9)   06.11.2017, proba scrisa de departajare dupa caz,

10) Depunerea contestatiilor in termen de 1 zi lucratoare de la data aducerii la cunostiinta a rezultatului concursului si solutionarea acestuia in termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului pentru depunerea contestatiilor.

11) In termen de 24 de ore de la expirarea termenului in care pot fi depuse contestatii sau dupa caz, de la data solutionarii acestora , rezultatul final al concursului, si afisarea acestuia la sediul Primariei Municipiului Codlea,

Dosarele de concurs si proiectele de management se depun, la sediul Primariei Municipiului Codlea, str.Lunga nr.33, pana in data de 12.10.2017,ora 12°°: Compartiment Registratura

Dosarul de concurs trebuie sa contina:

 • Cererea de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil sau adresa de e-mail.
 • Copie dupa actul de identitate;
 • Diplome de studii şi, dupa caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;
 • Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;
 • declaratie pe propria raspundere ca nu a fost lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia, in sensul art.2 lit.a) – c) din O.U.G. nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar al deconspirarea securitatii,
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cazierul judiciar;
 • Curriculum vitae ( model European);
 • Declaratie pe proprie raspundere ca nu i-a incetat contractul individual de munca , raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul Comisiei  de concurs.

Proiectul de managementtrebuie intocmit si structurat conform cerintelor din Caietul de obiective , si a prevederilor legislatiei indicate in bibliografie, in format scris, prezentat in dosar cu sina, si in format electronic (CD sau DVD) – cu respectarea prevederilor Art.13 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, fara a fi personalizat , fara  a avea semnaturi si fara a contine indicii privind identitatea autorului (ex.motouri,etc).

Bibliografie:

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/ 2009;
 • Ordinul ministrului culturii nr.2799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proicte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management;
 • Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr. 663 din 23.10.2001, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 • OUG nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • Legea nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98 / 2016 privind  achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Casa de Cultura a Municipiului Codlea telefon:  0268/251950 sau de la Compartiment Resurse Umane  telefon: 0268/251650 int.122 din cadrul Primariei Municipiului Codlea.

Regulamentul concursului , caietul de obiective, conditiile de participare la concursul de proiecte de management, bibliografia, se pot descarca de pe pagina oficiala de internet a Primariei Municipiului Codlea contact@municipiulcodlea.ro.

Distribuie cunostintelor!