Anunt Concurs Referent

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI CODLEA, cu sediul în municipiul Codlea, str. Lungă nr. 111, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual temporar vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: .REFERENT

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post temporar vacant 

NIVELUL POSTULUI: – FUNCTIE DE EXECUTIE

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Casa de Cultură a Municipiului Codlea

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 ore pe saptamana

PERIOADA: determinată (3 ani)

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 • Studii: medii
 • Vechimea în muncă: 5 ani

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt.ActivităţiData și ora
1.Publicarea anunțului28.03.2023
2.Data limită depunere dosarelor de participare la concurs la adresa: Casa de Cultură a Municipiului Codlea, cu sediul în municipiul Codlea, str. Lungă nr. 111, judeţul Brașov.04.04.2023, ora 16.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs05.04.2023, ora 16.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor06.04.2023, ora 12.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor06.04.2023, ora 16.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor07.04.2023, ora 12.00
7.Susţinerea probei scrise                    12.04.2023, ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei scrise12.04.2023, ora 15.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise13.04.2023, ora 12.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor13.04.2023, ora 15.00
11.Susţinerea probei practice18.04.2023, ora 10.00
12.Afişarea rezultatului probei practice18.04.2023, ora 15.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice19.04.2023, ora 12.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor19.04.2023, ora 15.00
15.Susţinerea interviului20.04.2023, ora 10.00
16.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului20.04.2023, ora 15.00
17.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului21.04.2023, ora 12.00
18.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor21.04.2023, ora 15.00
19.Afişarea rezultatului final al concursului24.04.2023, ora 12.00

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului temporar vacant de REFERENT:

 • Bibliografie pentru postul de referent
 • OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
 • Ordinul nr. 2193/17.03.2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare  și funcționare a așezămintelor culturale;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • 245 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale
 • Ordonanta nr.51 din 11 august 1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale.
 • Legea 143 / 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
 • Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile si completarile ulterioare ( republicarea I din 09.12.2008).

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului temporar vacant de REFERENT:

 1. Functiile si rolul culturii in societate.
 2. Rolul si locul Casei de Cultura a Municipiului Codlea in viata culturala a municipiului Codlea.
 3. Principalele metode si mijloace de a optimiza activitatea Casei de Cultura a Municipiului Codlea  din in contextul socio-economic actual

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0730481878, la adresa de e-mail: casadeculturacodlea@yahoo.com, persoană de contact: Jurca Eugen Silviu, având funcția de  director.

Distribuie cunostintelor!